Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενέργειας
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΥΛΩΝΙΑ.pdf
Αυτού του είδους οι φυτείες είναι κοινώς γνωστές ως Δασοπονικές καλλιέργειες μικρού περίτροπου χρόνου. Μπορούν να διακριθούν δυο ειδών φυτείες σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις: αυτές με τον πράγματι μικρό περίτροπο χρόνο και αυτές του μέσου περίτροπου χρόνου.
• Οι δασοπονικές καλλιέργειες μικρού περίτροπου χρόνου (Short Rotation Forestry - SRF) ,θυμίζουν κοινές αγροτικές καλλιέργειες. Τα δέντρα φυτεύονται με πυκνότητα μεταξύ 1400 και 5500 φυτών ανά στρέμμα και θερίζονται με μια τροποποιημένη θεριζοαλωνιστική με συχνότητα κάθε 1-2 έτη.
Τα πρέμνα παράγουν νέα βλαστάρια μετά το θερισμό και ανανεώνουν φυσικά τα δέντρα για μια μεταβλητή περίοδο κύκλων (συνήθως 5-7).
Η βιομάζα εξάγεται από το χωράφι με τη μορφή τεμαχίων ξύλου και σε μεγάλε καρότσες που σέρνονται από τρακτέρ. Οι καρότσες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας παράδοση της βιομάζας στον τελικό χρήστη εφόσον η απόσταση είναι λιγότερη από 15-20 km.
Αλλιώς, το φορτίο συγκεντρώνεται σε ένα επίπεδο μέρος και μεταφορτώνεται σε φορτηγά για την μεταφορά στον τελικό χρήστη.
Η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο κλάδος της βιομάζας για τη χώρα μας, δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντική ευθύνη και υποχρέωση, αλλά και μια εξαιρετική ευκαιρία ανασυγκρότησης του οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης της αγροτικής και όχι μόνο, οικονομίας.
Οι ξυλώδεις ενεργειακές καλλιέργειες είναι μια αγροτική καλλιέργεια με αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή βιομάζας.
Η επιλογή των θέσεων για φυτείες παραγωγής δασικής βιομάζας θα πρέπει να βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια :
Α) Οι θέσεις πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε μια υψηλή απόδοση παραγωγής να επιτυγχάνεται τουλάχιστον 10-12 m3/ha/year (εκτάρια το έτος ξηρής βιομάζας) .
Ωστόσο θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τα διαφορετικά είδη διαφέρουν το ένα από το άλλο στις απαιτήσεις.
Β) Οι φυτείες παραγωγής βιομάζας θα πρέπει να εγκαθίστανται σε σχετικά επίπεδα εδάφη για να είναι δυνατή η χρήση μηχανημάτων για τις εργασίες της καλλιέργειας, των αραιώσεων και της τελικής υλοτομίας/θερισμού.
Γ) Η έκταση μιας φυτείας θα πρέπει να καθορίζεται από το σκοπό της ίδρυσης της. Ένας ιδιοκτήτης για δική του χρήση μπορεί να αρκείται σε μια έκταση 1-2 ha, αλλά η παραγωγή βιομάζας εμπορικής κλίμακας σπάνια θα αποδώσει κέρδος όταν η φυτεία είναι μικρότερη των 10 ha.
Ταχέως αναπτυσσόμενα ειδών δέντρων (συνήθως λεύκες, ιτιές , ευκάλυπτοι κλπ) μεγαλώνουν σε αροτραία γη με εντατική φροντίδα, που περιλαμβάνει χρήση λιπάσματος, άρδευση και έλεγχος παρασίτων και ασθενειών.
Εξαιτίας των ευνοϊκών συνθηκών, το δυναμικό ανάπτυξης εκδηλώνεται πλήρως και είναι δυνατόν να ληφθούν ετήσιες αποδόσεις βιομάζας της τάξης των 1,5 ή και παραπάνω  ξηρών τόνων βιομάζας ανά στρέμμα.
Η υψηλή παραγωγικότητα και η δυνατότητα της εγκατάστασης φυτειών κοντά σε μονάδα μετατροπής καθιστούν τις ενεργειακές καλλιέργειες μια πολύτιμη και στρατηγική πρώτη ύλη βιομάζας σε πυκνοκατοικημένες αγροτο-αστικές περιοχές.
Για την παραγωγή βιομάζας για ενέργεια, οι φυτευτικές πυκνότητες είναι γενικά υψηλότερες (4.000 – 10.000 φυτά/ha) και έχουν μικρότερο χρόνο περιφοράς  (4-6 έτη).
Πολύ μικροί περίτροποι χρόνοι (1-3 έτη) έχουν προταθεί για την παραγωγή βιομάζας για ενέργεια αλλά η προσέγγιση αυτή είναι συζητήσιμη για διάφορους λόγους όπως:
οι μηχανές  υλοτομίας/θερισμού (harvesters) θα πρέπει είναι πολύ μεγάλες και δαπανηρές σε σχέση με το μέγεθος των περισσότερων φυτειών, το κόστος εγκατάστασης θα είναι υψηλό, και ο χειρισμός - αποθήκευση - ξήρανση των παραγόμενων προϊόντων θα κοστίζουν πιο ακριβά σε σύγκριση με τα προϊόντα μεγαλύτερων χρόνων περιφοράς.
10 εκατ. στρέμματα καλλιεργήσιμης γης έχουν ήδη περιθωριοποιηθεί ή προβλέπεται να εγκαταλειφθούν στο άμεσο μέλλον.
Εάν η έκταση αυτή αποδοθεί στις ενεργειακές καλλιέργειες, αναμένεται καθαρό όφελος σε ενέργεια 5-6 ΜΤΙΠ, δηλαδή στο 50-60% της ετήσιας κατανάλωσης πετρελαίου στην Ελλάδα.
Δασικές ενεργειακές καλλιέργειες
Οι «νέες» ενεργειακές καλλιέργειες είναι είδη με υψηλή παραγωγικότητα σε βιομάζα, ανά μονάδα γης και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τις γεωργικές και τις δασικές. Οι γεωργικές ενεργειακές καλλιέργειες διακρίνονται περεταίρω σε ετήσιες και πολυετείς.
Γενικότερα, τα κριτήρια για την τελική επιλογή της κατάλληλης ενεργειακής καλλιέργειας σε μια περιοχή είναι:
α) προσαρμογή στις εδαφοκλιματικές συνθήκες,
β) ευκολία εισαγωγής στο υπάρχον σύστημα καλλιεργειών,
γ) σταθερές αποδόσεις (ποσοτικά και ποιοτικά) ικανές να προσφέρουν ανταγωνιστικό εισόδημα έναντι των παραδοσιακών καλλιεργειών,
δ) θετικό ενεργειακό ισοζύγιο εισροών-εκροών,
ε) καλλιεργητικές τεχνικές σύμφωνες με την αειφόρο γεωργία,
στ) ανθεκτικότητα σε εχθρούς και ασθένειες,
ζ) χρήση των υπάρχοντος καλλιεργητικού εξοπλισμού ως έχει ή με μικρές μετατροπές και
η) διαθεσιμότητα κατάλληλου γενετικού υλικού (σπόροι, ριζώματα).
Τα πολλαπλά περιβαλλοντικά και κοινωνικό-οικονομικά οφέλη για την ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών συνοψίζονται στους παρακάτω πίνακες.
Περιβαλλοντικά οφέλη σχετικά με την ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών
Θετική συνεισφορά σχετικά με το φαινόμενο θερμοκηπίου
Η αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με βιομάζα που είναι ουδέτερη σε εκπομπές CO2 καθώς η ποσότητα του CO2 που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα μετά την καύση της, αφομοιώνεται από το φυτό κατά την φωτοσύνθεση.
Προστασία έναντι της διάβρωσης του εδάφους
Το πλούσιο υπέργειο τμήμα και το ριζικό σύστημα των ενεργειακών καλλιεργειών (ειδικά των πολυετών), ελαχιστοποιεί τις δυσμενές επιπτώσεις της διάβρωσης του εδάφους και βελτιώνει τη δομή του.
Διαχείριση νερού
Στο πλαίσιο της ενεργειακής γεωργίας δίνεται η ευκαιρία να επιλέγουν είδη που αξιοποιούν το νερό αποδοτικά, ή και σε πολλές περιπτώσεις είδη που αξιοποιούν τις χειμερινές βροχοπτώσεις για την ανάπτυξη τους και δεν απαιτούν επιπλέον άρδευση, παρουσιάζοντας ικανοποιητική ανάπτυξη και παραγωγικότητα σε βιομάζα. Η αγριαγκινάρα μπορεί να καλλιεργηθεί ξηρικά και να αντικαταστήσει τα χειμερινά σιτηρά όπως το σιτάρι και το κριθάρι. Άλλα φυτά, όπως ο ευκάλυπτος και το καλάμι, μπορούν να αναπτυχθούν ικανοποιητικά χωρίς άρδευση, αν και όταν αρδεύονται η παραγωγή τους σε βιομάζα είναι υψηλότερη. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι όλες οι ενεργειακές καλλιέργειες έχουν μέτρια έως υψηλή αποτελεσματικότητα χρήσης νερού.
Χαμηλές εισροές σε λιπάσματα
Οι ενεργειακές καλλιέργειες απαιτούν χαμηλότερα επίπεδα λίπανσης σε σχέση με τα ετήσια φυτά που προορίζονται για τροφή και μπορούν να συντελέσουν στην προστασία του περιβάλλοντος με μείωση της χρήσης λιπασμάτων.
Μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων
Οι ενεργειακές καλλιέργειες παρουσιάζουν υψηλή φυτοκάλυψη και με την εγκατάσταση τους στον αγρό περιορίζουν την ανάπτυξη ζιζανίων. Επιπροσθέτως, δεν προσβάλλονται από σοβαρές ασθένειες και έντομα, και ως εκ τούτου, η χρήση μυκητοκτόνων και εντομοκτόνων είναι πολύ μικρή.
Εκμετάλλευση εδαφών χαμηλής γονιμότητας
Οι ενεργειακές καλλιέργειες μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικές λύσεις σε εγκαταλελειμμένες περιοχές χαμηλής γονιμότητας καθώς προσαρμόζονται εύκολα και αποδίδουν ικανοποιητικά σε μεγάλο εύρος εδαφών.
Κοινωνικό-οικονομικά οφέλη για την ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών
Προσφορά εναλλακτικών καλλιεργητικών λύσεων
Οι ενεργειακές καλλιέργειες μπορούν να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις για τους αγρότες, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν κάποια είδη επιδοτήσεων.
Ενδυνάμωση του γεωργικού χώρου
Με την ανάπτυξη καλλιεργειών για ενέργεια, θα δημιουργηθεί ανάγκη για προμήθεια νέων ποικιλιών, βελτίωση καλλιεργητικών μεθόδων και εξοπλισμού, που θα υποστηρίζουν την παραγωγή και αποθήκευση των νέων φυτών. Αυτό θα δώσει ώθηση στη φθίνουσα γεωργική οικονομία και θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της εγχώριας γεωργικής βιομηχανίας.
Αύξηση του αγροτικού εισοδήματος
Η διείσδυση των ενεργειακών καλλιεργειών στην εσωτερική αγορά μπορεί να εξασφαλίσει ικανοποιητικό αγροτικό εισόδημα σε σχέση με ορισμένες συμβατικές καλλιέργειες και να ενισχύσει τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων των γεωργών.
Μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και αναζωογόνηση των λιγότερο ανεπτυγμένων γεωργικών οικονομιών.
Η παραγωγή και εκμετάλλευση των ενεργειακών καλλιεργειών θα συντελεστεί στις αγροτικές περιοχές. Η εισροή, επομένως νέων εισοδημάτων θα βελτιώσει τη ζωή των τοπικών κοινωνιών και θα στηρίξει την ανάπτυξη σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας.
Εξασφάλιση αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης
Η δημιουργία αγοράς για παραγωγή βιοκαυσίμων, θερμότητας και ηλεκτρισμού στην περιφέρεια, θα συμβάλει στην παραμονή του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την εξασφάλιση πρόσθετων εισοδημάτων στην τοπική κοινωνία.
Μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο.
Η χρήση καλλιεργειών για ενεργειακούς σκοπούς οδηγεί στην ανάπτυξη στρατηγικών εθνικών προϊόντων και ελαττώνει την εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου.
ΛΕΥΚΗ.pdf ΙΤΙΑ.pdf ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ.pdf ΨΕΥΔΑΚΑΚΙΑ.pdf
Οι ενεργειακές καλλιέργειες αναφέρονται σε δύο κύριες κατηγορίες τις γεωργικές και τις δασικές.
Οι γεωργικές ενεργειακές καλλιέργειες διακρίνονται περαιτέρω σε ετήσιες ή πολυετείς.
Οι κυριότερες ετήσιες ενεργειακές καλλιέργειες είναι ο ηλίανθος (Helianthus annuus L.), το κενάφ (Hibiscus canabbinus L.), το γλυκό και κυτταρινούχο σόργο (Sorghum bicolor L.), η ελαιοκράμβη βρασσική ή αιθιόποια (Brassica napus L., Brassica carinata L.), το σιτάρι (Triticum aestivum L.), το κριθάρι (Hordeum sativum/Vulgare L.), τα ζαχαρότευτλα (Beta vulgaris L.) και ο αραβόσιτος (Zea mays L.)
Οι κυριότερες πολυετείς γεωργικές ενεργειακές καλλιέργειες είναι το καλάμι (Arundo donax L.), ο μίσχανθος (Miscanthus x giganteus GREEF et DEU), το switchgrass (Panicum virgatum) και η αγριαγκινάρα (Cynara cardunculus L.).
Δασικές ενεργειακές καλλιέργειες
Οι κυριότερες δασικές ενεργειακές καλλιέργειες είναι ο ευκάλυπτος (Eucalyptus globules Labill και Eucalyptus camaldulensis Dehnh), η ψευδακακία (Robinia pseudoacacia L.) , η Ιτιά (Salix spp.) , η Λεύκη (Populus spp.) κα.
Πολυετείς γεωργικές ενεργειακές καλλιέργειες
ΚΑΛΑΜΙ.pdf
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Ξυλώδεις ενεργειακές καλλιέργειες
TEAM ENERGY
E-mail  info@teamenergy.gr  - teamenergy10@gmail.com
green energy