Η συνεπής ποιότητα της πρώτης ύλης είναι μία από τις πιο κρίσιμες απαιτήσεις για την σταθερή λειτουργία της μονάδας αεριοποίησης ( ΣΗΘ ) με βιομάζα , είναι συχνά δύσκολο να επιτευχθεί στην πράξη όπου εμπλέκονται το είδος της Α΄ ύλης , το ποσοστό υγρασίας της και η πιθανή  ξήρανση της.
Κατά τη διάρκεια της ξήρανσης, μείωση της υγρασίας κατά 10% συνεπάγεται αύξηση του ενεργειακού περιεχομένου κατά 0,6 kWh/kg (2,16 MJ/kg) περίπου.
ΞΗΡΑΝΣΗ  Α΄ ΥΛΗΣ
Το σύστημα ξήρανσης και αποθήκευσης Βιομάζας προετοιμάζει την Α΄ ύλη πριν την εισαγωγή της στον αεριοποιητή μειώνοντας το ποσοστό υγρασίας στα επιθυμητά επίπεδα όπως ορίζει η τεχνολογία της Αεριοποίησης.
 Δέχεται την Α΄ ύλη τη ξηραίνει και αποθηκεύει  στον χώρο της αποθήκης , σ την συνέχεια την παραδίδει έτοιμη από την χώρο αποθήκευσης στον αεριοποιητή  .
Χρησιμοποιούμε δυο μεθόδους ξήρανσης της Α΄ ύλης .
Α.      Ξήρανσης Α΄ ύλης με ανάκτηση θερμότητας  από τον κινητήρα της μονάδας.
Β.    Ξήρανση με  ηλιακή ενέργεια.
Γ.   Περιστροφικό Στεγνωτήριο
Α.   Ξήρανσης Α΄ ύλης με ανάκτηση θερμότητας  από τον κινητήρα της μονάδας.
Το δοχείο Ξήρανσης ( container ) είναι ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί ζεστό νερό που ανακτάται από τον κινητήρα για να δημιουργήσει ζεστό αέρα χρησιμοποιώντας έναν εναλλάκτη θερμότητας που έχει εγκατασταθεί κοντά στον κινητήρα (αριστερή φωτογραφία παρακάτω).
Ο θερμός αέρας διοχετεύεται  από τον ανεμιστήρα  μέσω αεραγωγού στο δοχείο ( container )  ξηράνσεως με μια ειδικής κατασκευής εξαερισμού στο πυθμένα υποδέχεται την Α΄ ύλη για την διαδικασία ξήρανσης .
Ανάλογα με τις απαιτήσεις συνδέονται περισσότερα δοχεία ξήρανσης  με τον εναλλάκτη θερμότητας για ταυτόχρονη ξήρανση της Α΄ ύλης .
Το δοχείο ξήρανσης  έχει χωρητικότητα 33 m3  το καθένα.  
Ο χρόνος στεγνώματος ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες εξαρτώνται από την θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα και την υγρασία ,και τις θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου του νερού στον εναλλάκτη θερμότητας. Ένα παράδειγμα των συνθηκών λειτουργίας κατά την ονομαστική ταχύτητα του ανεμιστήρα και σταθερή ροή του νερού του εναλλάκτη θερμότητας 18,06 m3 / h παρουσιάζονται στον πίνακα

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

Θερμοκρασία εισόδου νερού στον εναλλάκτη

Θερμοκρασία εξόδου νερού απο εναλλάκτη

Χρόνος ξήρανσης

0Co

 

80Co

 

65Co

 

76 hr

 

10Co

 

80Co

 

65Co

 

67 hr

 

20Co

 

80Co

 

65Co

 

57 hr

 

30Co

80Co

 

65Co

 

48 hr

 

Β.    Ξήρανση με  ηλιακή ενέργεια.
Το ηλιακό στεγνωτήριο είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιεί την ενέργεια του ήλιου για την παραγωγή θερμού αέρα με  ηλιακούς συλλέκτες αέρα εγκατεστημένοι στην οροφή του στεγνωτήριο του.
Ο θερμός αέρας διοχετεύεται με ανεμιστήρες σε μια κεκλιμένη επιφάνεια ξήρανσης  υποδοχής της Α΄ ύλης .
Το ηλιακό στεγνωτήριο κατασκευάζεται σε τμήματα 1 - 4 ή και περισσότερα ανάλογα με την ποσότητα και τις απαιτήσεις σε Α΄ ύλη που έχει η μονάδα .
Για περισσότερες πληροφορίες των συστημάτων ξήρανσης κατόπιν αιτήματος.
Κατά τη διάρκεια της ξήρανσης, μείωση της υγρασίας κατά 10% συνεπάγεται αύξηση του ενεργειακού περιεχομένου κατά               0,6 kWh/kg (2,16 MJ/kg) περίπου.
Διάμετρο 24m x 12.m  Στεγνώνει αποτελεσματικά  Α΄ ύλη (πριονίδι κλπ ) από υγρασία το max. 40%  σε 12-14%  παραγωγή 3000kg / hr.
Το στεγνωτήριο είναι σχεδιασμένο με την καλύτερη  (άριστη) θερμική και  δομική κατασκευή για την ξήρανση της Α΄ ύλης  που κυκλοφορεί μέσα από το εσωτερικό του τυμπάνου,  παρέχοντας ομοιόμορφη κίνηση, έτσι ώστε να διατηρεί την Α΄ ύλη σε σταθερή επαφή με το θερμό αέρια που παρέχεται από τη γεννήτρια θερμού αέρα.
Η στεγνή Α΄ ύλη μεταφέρεται στο τέλος του ξηραντήρα, όπου συλλέγεται και μεταφέρεται στον κυκλώνα για το διαχωρισμό σωματιδίων.
Η γεννήτρια βιομάζας ζεστού αέρα παράγει ζεστό αέρα 500 Cο για το Περιστροφικό στεγνωτήριο .
Το σύστημα αυτό συνιστάται για την καύση δύσκολων και με υψηλή υγρασία έως 70% υπολειμμάτων βιομάζας , όπως μίγματα , φλοιών  δέντρων και άλλα είδη βιομάζας.
Για περισσότερες πληροφορίες των συστημάτων ξήρανσης κατόπιν αιτήματος.
Γ.   Περιστροφικό Στεγνωτήριο ζεστού αέρα  με γεννήτρια  Βιομάζας  
    Ενδείκνυται για μονάδες Αεριοποίησης Βιομάζας άνω του 1 MW.
Συστήματα πλινθοποίησης  Α΄ ύλης (  Πέλλετς / Μπριγκέτας )
Η επιλογή των εξοπλισμών συστημάτων πλινθοποίησης γίνεται  σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και το είδος της Α΄ ύλης και την ισχύ της μονάδας ( 250KW - 300KW-  500KW …1MW κλπ )
Σύστημα πλινθοποίησης Βιομάζας ( μπριγκέτα ή πέλλετς )
Ο χειρισμός του συστήματος  είναι να λαμβάνει την βιομάζα, η οποία  προκαταρκτικά ξηραίνεται αν είναι αναγκαίο, να παράγει μπριγκέτες ή πέλλετς, και να τις αποθηκεύει στον χώρο αποθήκευσης , στη συνέχεια να τις μεταφέρει από την αποθήκη στον αεριοποιητή.
Λεπτομερής προδιαγραφές της αποθήκευσης, μεταφοράς και τον έλεγχο του εξοπλισμού  παρέχονται με βάση τις ακριβείς απαιτήσεις του έργου και του πελάτη.
Περισσότερα για το βασικό εξοπλισμό της προετοιμασίας για τη Α΄ ύλη  βιομάζας  και τα σύστημα χειρισμού  κατόπιν αιτήματος .
Συστήματα ξήρανσης κατάλληλα για Α΄ ύλη ελαιοπυρήνα με υγρασία εως 70%
green energy
Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενέργειας
TEAM ENERGY
E-mail  info@teamenergy.gr  - teamenergy10@gmail.com