Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενέργειας
Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία συγκαταλέγει την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα στις  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, (ΑΠΕ όπως τα φωτοβολταϊκά, αιολικά κλπ), παρέχοντας σημαντικά οικονομικά κίνητρα για την προώθησή της.
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα είναι μία ελκυστική πρόταση, που με τα πλεονεκτήματά της συμβάλλει στην λύση πολλαπλών προβλημάτων
Η αξιοποίηση της βιομάζας και ειδικότερα των Δασικών & Γεωργικών υπολειμμάτων και καλλιεργειών είναι σε θέση να αποφέρει σημαντικά οφέλη.
Τα οφέλη διακρίνονται σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά.
Περιβαλλοντικά
Μια τέτοια μονάδα επεξεργάζεται και μετατρέπει γεωργικά, δασικά, κτηνοτροφικά, αγροτοβιομηχανικά υπολείμματα σε ηλεκτρική ενέργεια, πρακτικά χωρίς καμία επιβάρυνση στο περιβάλλον.  Σε περίπτωση μη αξιοποίησής τους, αυτά καταλήγουν στην πλειονότητά τους στο περιβάλλον με τον ένα ή τον άλλο τρόπο διάθεσης, επιβαρύνοντάς το έτι περισσότερο.
Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία συγκαταλέγει την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, (όπως φωτοβολταϊκά, αιολικά κλπ), παρέχοντας σημαντικά οικονομικά κίνητρα για την προώθησή της.
1)   Αγροτική ύλη που αφήνεται να σαπίσει παράγει μεθάνιο, το οποίο  είναι 21 φορές πιο επιβλαβές για το φαινόμενο του θερμοκηπίου από το διοξείδιο του άνθρακα.
2)   Αποφυγή της όξινης βροχής, από τη ρύπανση με SO2 που παράγεται κατά την καύση ορυκτών καυσίμων.
3)   Μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από την εισαγωγή καυσίμων από τρίτες χώρες
4)   Εξασφάλιση εργασίας και συγκράτηση των αγροτικών πληθυσμών στις περιθωριακές και τις άλλες γεωργικές περιοχές.
5)  Κλαδέματα ελαιόδεντρων κατά την συλλογή των καρπών τα οποία   καίγονται ελεύθερα στην ατμόσφαιρα και εκλύουν διοξείδιο του άνθρακα.
6)   Αποτρέπεται ο κίνδυνος πυρκαγιών προκαλούμενων από συσσώρευση καύσιμης ύλης η οποία αποσυντίθεται και είναι εύκολα αναφλέξιμη.
Οικονομικά
 Α) Για τις τοπικές κοινωνίες.
Ενώ η απαλλαγή από τα κατάλοιπα αποτελεί πρόβλημα, κόπο και κόστος για τους παραγωγούς, η προσκόμισή της σε παρακείμενο εργοστάσιο βιομάζας προσφέρει άμεση λύση εύκολης διάθεσης και πρόσθετο οικονομικό όφελος στον παραγωγό. Επί πλέον δημιουργεί άμεσες θέσεις εργασίας για την λειτουργία και συντήρηση της. Σχεδόν το σύνολο των εξόδων λειτουργίας μιας τέτοιας μονάδας αποτελούν έσοδα για τους κατοίκους της περιοχής όπου εγκαθίσταται.
Β) Για την εθνική οικονομία.
Η παραγόμενη ενέργεια υποκαθιστά εισαγωγές ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο), μειώνοντας την οικονομική αιμορραγία της χώρας και στρατηγικές εξαρτήσεις, μειώνοντας τα πρόστιμα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, εξασφαλίζοντας καθαρότερο περιβάλλον, μειώνοντας την ανεργία και υποβοηθώντας την αγροτική παραγωγή.
Γ) Για τον επενδυτή.
Ο επενδυτής έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη, τα οποία προέρχονται    
α) από την θεσμική εξασφάλιση της απορρόφησης του 100% της παραγόμενης ενέργειας σε εγγυημένη τιμή και
β) από την πώληση της πλεονάζουσας θερμότητας από την λειτουργία της μονάδας σε παρακείμενες εγκαταστάσεις που έχουν ανάγκες θέρμανσης ή ψύξης (πχ θερμοκήπια, δημοτικά κτίρια, βιοτεχνίες κλπ) και οι οποίες δαπανούν σημαντικά ποσά για την κάλυψη των θερμικών αναγκών τους.
Δ) Η επενδυτική επιλογή .
Η απόδοση κεφαλαίου είναι μεγαλύτερη σε σχέση με άλλες μορφές αξιοποίησης ΑΠΕ διότι η παραγωγή ενέργειας είναι συνεχής (24  ώρες το εικοσιτετράωρο), σε αντίθεση με τα φωτοβολταϊκά ή τις ανεμογεννήτριες, όπου παρατηρείται περιοδικότητα και ασυνέχεια.
Η αξιοποίηση της συμπαραγόμενης θερμικής ενέργειας μπορεί να  λειτουργήσει ως μέσον αναδιάρθρωσης της πρωτογενούς παραγωγής με την εισαγωγή καλλιεργειών και οικονομικών δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας (θερμοκήπια).
Η συγκέντρωση βιομάζας δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας στην ύπαιθρο και έτσι διαχέεται η παραγόμενη προστιθέμενη αξία, δημιουργώντας προϋποθέσεις τόνωσης της υπαίθρου.
Πλεονεκτήματα επένδυσης
Η λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας εξαλείφει κινδύνους σχετικούς με την επιβολή ποινών και προστίμων για παραβίαση της νομοθεσίας που απαγορεύει ανοικτές καύσεις στην ύπαιθρο και η οποία γίνεται προοδευτικά αυστηρότερη.
Επειδή η αξιοποίηση της βιομάζας αντιμετωπίζει συνήθως τα μειονεκτήματα της μεγάλης διασποράς, του μεγάλου όγκου και των δυσχερειών συλλογής μεταποίησης,  μεταφοράς, αποθήκευσης, επιβάλλεται κατά κανόνα η αξιοποίησή της να γίνεται κοντά στον τόπο παραγωγής.  
Έτσι, η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευχερέστατα π,χ, για:
•         Θέρμανση θερμοκηπίων.
•         Θέρμανση κτηνοτροφικών μονάδων.
•         Ξήρανση γεωργικών προϊόντων.
Κάλυψη αναγκών θερμότητας, ψύξεως και ηλεκτρισμού σε γεωργικές ή άλλες βιομηχανίες, που βρίσκονται κοντά σε πηγές παραγωγής βιομάζας.
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στους τόπους παραγωγής της βιομάζας για κάλυψη τοπικών αναγκών ή για τροφοδοσία του εθνικού ηλεκτρικού δικτύου
Κάλυψη αναγκών τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης  χωριών και πόλεων που βρίσκονται κοντά σε τόπους παραγωγής βιομάζας.
Οι δύο τελευταίες χρήσεις φαίνεται ότι μελλοντικά θα αποτελέσουν τους κύριους τομείς αξιοποίησης των τεράστιων ποσοτήτων βιομάζας από γεωργικά και δασικά υπολείμματα, καθώς και ενός σημαντικού μέρους της βιομάζας των ενεργειακών καλλιεργειών, στη χώρα μας.  
Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι τα διαθέσιμα γεωργικά υπολείμματα της χώρας για παραγωγή ενέργειας, από σιτηρά αραβόσιτο, βάμβακα, καπνό, ηλίανθο,  κλαδοδέματα, κληματίδες και πυρηνόξυλο, ανέρχονται ετησίως σε 7.500.000 τόνους ή περίπου σε 3.000.000 ΤΙΠ, ενώ τα δασικά μπορεί να ανέλθουν σε 2.700.000 τόνους ή περίπου σε 1.000.000 ΤΙΠ.
Παράλληλα με την αξιοποίηση των διαφόρων γεωργικών και δασικών υπολειμμάτων  είναι δυνατό να ληφθεί βιομάζα από ενεργειακές καλλιέργειες .
Συγκριτικά με τα γεωργικά και δασικά υπολείμματα, οι καλλιέργειες αυτές έχουν το πλεονέκτημα της υψηλότερης παραγωγής ανά μονάδα επιφάνειας, καθώς και της ευκολότερης συλλογής.
Οφέλη αξιοποίησης βιομάζας
TEAM ENERGY
E-mail  info@teamenergy.gr  - teamenergy10@gmail.com
green energy