Τι είναι συμπαραγωγή;
Ως Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας ΣΗΘ (Combined Heat Power (CHP) ή Cogeneration Process)  ) νοείται (Ν.3734/2009, αρθ.3, §1) η ταυτόχρονη παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ή και μηχανικής ενέργειας στο πλαίσιο μιας μόνο διαδικασίας.
Όταν παράγεται και ψυκτική ενέργεια έχουμε τριπαραγωγή.
Πλεονεκτήματα της ΣΗΘ

Η ΣΗΘ βελτιστοποιεί την παροχή ενέργειας προς τους καταναλωτές, ενώ ταυτόχρονα ωφελεί την Εθνική Οικονομία, αφού:
• Έχει αυξημένη απόδοση κατά τη μετατροπή και χρήση της ενέργειας. Η ΣΗΘ είναι η πλέον
αποτελεσματική και αποδοτική μορφή ηλεκτροπαραγωγής με την ταυτόχρονη παραγωγή
θερμικής ενέργειας.
• Δημιουργεί λιγότερες εκπομπές προς το περιβάλλον, ιδιαίτερα του CO2 του σημαντικότερου αερίου
στο οποίο οφείλεται η κλιματική αλλαγή.
• Προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση οικονομικών πόρων , παρέχοντας πρόσθετη ανταγωνιστικότητα
στη βιομηχανία και στις εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς η ηλεκτρική ενέργεια και η
θερμότητα παρέχονται σε προσιτές τιμές.
• Αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την προώθηση αποκεντρωμένων λύσεων ηλεκτροπαραγωγής όπου οι σταθμοί ΣΗΘ σχεδιάζονται να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών
καταναλωτών, παρέχοντας υψηλή απόδοση, αποφεύγοντας απώλειες μεταφοράς και
αυξάνοντας την ευελιξία στη χρήση του συστήματος. Το πλεονέκτημα αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό, όταν το αέριο χρησιμοποιείται ως κύριο καύσιμο.
- Βελτιωμένη ασφάλεια παροχής, που μειώνει τις πιθανότητες οι καταναλωτές να μείνουν
χωρίς ηλεκτρική ή/ και θερμική ενέργεια. ( πιθανότητες blackout )
- Μειωμένη ανάγκη καυσίμων, σε σχέση με τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής
ενέργειας, μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγωγές.
- Αυξημένη απασχόληση, αφού η ανάπτυξη των συστημάτων ΣΗΘ δημιουργεί νέες θέσεις
εργασίας.
• Δημιουργεί συνθήκες ανταγωνισμού στην ηλεκτροπαραγωγή
Συμπαραγωγή και βιομάζα
Μία σημαντική πηγή ενέργειας, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη Συμπαραγωγή Η.Θ.
είναι η βιομάζα, που μπορεί να προέλθει από:
α) αστικά λύματα και απόβλητα
β) υπολείμματα γεωργικής και δασικής προέλευσης και γ) ενεργειακές καλλιέργειες
Τα απογεγραμμένα δασικά και γεωργικά υπολείμματα της χώρας ανέρχονται σε 10.000.000
τόνους το χρόνο περίπου. Εάν το 25% εξ αυτών μπορεί να αξιοποιηθεί σε συστήματα
Συμπαραγωγής, τότε δημιουργείται ένα σημαντικό δυναμικό Συμπαραγωγής άνω των 400 MWe.
Επειδή τα γεωργικά και δασικά υπολείμματα της χώρας είναι αποκεντρωμένα και διάσπαρτα σε
όλη την χώρα, η εγκατάσταση μονάδων ΣΗΘ μικρής ισχύος, αποτελούν ιδανικές πηγές για
αντιμετώπιση αναγκών τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σε όλη τη χώρα, προωθώντας ένα τοπικό
σχέδιο ανάπτυξης αλλά και την περιφερειακότητα.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η βιομάζα, από την ενεργειακή γεωργία ή των
δασικών υπολειμμάτων, μπορεί να αξιοποιηθεί όχι μόνο σε αυτόνομους σταθμούς
Συμπαραγωγής, αλλά και στους υφιστάμενους λιγνιτικούς σταθμούς της ΔΕΗ. Δυστυχώς μέχρι
σήμερα ασήμαντο ή ελάχιστο από αυτό το δυναμικό χρησιμοποιείται σε συστήματα
Συμπαραγωγής με βιομάζα και οι βασικές αιτίες είναι οι εξής:
Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι αποκεντρωμένοι, αγνοούν τις δυνατότητες
και τα πλεονεκτήματα αξιοποίησης της βιομάζας, την οποία διαθέτουν ή μπορεί να
παράγουν σε αφθονία.
Δεν υπήρξε, μέχρι πρόσφατα, το βασικό νομικό πλαίσιο
Δεν υπήρξαν κίνητρα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
Δεν υπήρξε η απαραίτητη και σε βάθος ενημέρωση, από πλευράς του Δημοσίου, όλων των
Ενδιαφερομένων.
Δεν κατασκευάστηκαν επιδεικτικά έργα στη χώρα, τα οποία θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση τεχνικών και ενημέρωση των ΟΤΑ, των στελεχών της
Βιομηχανίας, των Γεωργικών Συνεταιρισμών, κτλ.
Δεν υπάρχει η αναγκαία κατάρτιση του τεχνικού κόσμου σε θέματα Συμπαραγωγής με
Βιομάζα.
Ως Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ορίζεται η συμπαραγωγή που εξασφαλίζει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 10%, σε σχέση με τη θερμική και ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στο πλαίσιο διακριτών διαδικασιών, καθώς και η παραγωγή από Μονάδες Συμπαραγωγής Μικρής και Πολύ Μικρής Κλίμακας που εξασφαλίζει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, ανεξάρτητα από το ποσοστό της εξοικονόμησης.
Τα συστήματα ΣΗΘ είναι διαφόρων μεγεθών και με εύρος ηλεκτρικής ισχύος, από λιγότερο από 5 kWe (μικρές μηχανές για μια μονοκατοικία)  μέχρι 500 MWe (συστήματα τηλεθέρμανσης ή βιομηχανικά συστήματα).
Η ΣΗΘ πρωτοεμφανίστηκε στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. στα τέλη του 19ου αιώνα .
Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, οι περισσότερες βιομηχανίες στις ΗΠΑ και την
Ευρώπη είχαν δικές τους μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με ατμολέβητα-στρόβιλο και άνθρακα,
ως καύσιμο, όπου πολλές από τις μονάδες αυτές ήταν συμπαραγωγικές.
Στην Ευρώπη, μεγάλη ανάπτυξη της ΣΗΘ αναφέρεται στη Δανία, τη Φιλανδία, την
Ολλανδία κα, που παρουσιάζουν υψηλή ποσοστιαία παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από  ΣΗΘ .
Στις χώρες αυτές, εκτός των μονάδων ΣΗΘ σε μεγάλες βιομηχανίες και σε μεγάλους
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την τηλεθέρμανση πόλεων, υπάρχουν
σημαντικές εγκαταστάσεις ΣΗΘ στον τριτογενή (νοσοκομεία, ξενοδοχεία, αθλητικά κέντρα,
κα), αλλά και στον οικιακό τομέα
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΘ
Ανάλογα με την κατηγορία του κτηρίου
και τα διαθέσιμα καύσιμα για την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιούνται διάφορες μηχανές .
Για να χαρακτηριστεί μια επένδυση βιώσιμη, λαμβάνονται υπόψη ως βασικά στοιχεία για την επιλογή
του κατάλληλου συστήματος θέρμανσης/ψύξης/ΗΕ προς εγκατάσταση, οι απαιτήσεις για
θέρμανση και ψύξη, το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης του συστήματος,
καθώς και οι ώρες λειτουργίας του.
Οι συνηθέστερες μονάδες ΣΗΘ για κτήρια, είναι οι ακόλουθες:
- Μηχανή Otto (Αεριομηχανές)
- Μηχανή Diesel (Πετρελαιομηχανές)
- Αεριοστρόβιλος με λέβητα ανάκτησης θερμότητας
- Μικροστρόβιλος (microturbine)
- Μηχανή Stirling
- Κυψέλη καυσίμου
- Ατμοστρόβιλος απομάστευσης, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις.
Η τεχνολογία Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας μπορεί να εφαρμοστεί ευρύτατα.
Σε όλες τις περιπτώσεις συντελεί στην εξοικονόμηση σημαντικών χρηματικών ποσών μέσω της μειωμένης κατανάλωσης καυσίμου που επιτυγχάνεται.
Η συνολική απόδοση των διατάξεων συμπαραγωγής τείνει ορισμένες φορές μέχρι το 90%, αναλόγως του συστήματος στο οποίο  εφαρμόζεται.
Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενέργειας
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ  Σ.Η.Θ
TEAM ENERGY
E-mail  info@teamenergy.gr  - teamenergy10@gmail.com
green energy